วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2023
Home » [ISNE] วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย

[ISNE] วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
Bachelor of Engineering in Information Systems and Network Engineering (ISNE)

ชื่อปริญญาและสาขา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย)
ชื่อย่อ: วศ.บ. (วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย)
Bachelor of Engineering (Information Systems and Network Engineering)
ชื่อย่อ: B.Eng. (Information Systems and Network Engineering)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา) มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 143 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษจำนวน 89 หน่วยกิต สอนโดยคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่จบการศึกษาจากสถาบันที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก รวมทั้งมีคณาจารย์ชาวต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญจากสถาบันต่าง ๆ ที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในปัจจุบัน สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย เป็นสาขาที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วประกอบกับการขยายตัวทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมไอทีมีลักษณะการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหลายประเทศ เช่น การเปิดประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2015 ที่จะกระตุ้นให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

การทำงานในสาขานี้ให้ประสบความสำเร็จจึงจะต้องมีความรู้ความสามารถในการที่จะทำงานร่วมกับบุคลากรในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา) จึงออกแบบมาเพื่อการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตให้เกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่ายที่สามารถทำงานในระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการรับสมัคร

– โควตามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– Admission สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง
– โครงการรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี (โครงการพิเศษ)
– โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ (เช่น การแข่งขัน NSC ระดับประเทศหรือเทียบเท่า, คอมพิวเตอร์โอลิมปิกหรือเทียบเท่า เป็นต้น)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต

1. General Education:
1.1 Language and Communication:

– Listening and Speaking in English†
– Reading and Writing in English†
– Critical Reading and Effective Writing†
– English in Science and Technology Context†

1.2 Humanities and Social Science: (Select 3 subjects)

– Man and Philosophy
– Psychology and Daily Life
– Humanistic Arts
– Law and Modern World
– General Accounting
– Introduction to Entrepreneurship and Business
– Economics for Everyday Life
– Introduction to Communication

1.3 Science and Mathematics: (Select 2 subjects)

– Environmental Science in Today’s World
– Science and Global Warming
– Life and the Universe
– Disaster Preparedness for Health and Life
– Basic Life Support and First Aid in Everyday Life
– Principles of Conservation
– Medications in Everyday Life
– Emergency Preparedness and Management
– Environmental Threat and Health
– Life and Alternative Energy

1.4 Learning through Activities:

– Learning through Activities
– Learning through Activities
– Learning through Activities

2. Field of Specialization:
2.1 Core Courses:

– Calculus for Engineering I
– Calculus for Engineering II
– Physics for Engineering and Agro-Industry Students I
– Quantitative Analysis in Industrial Engineering†
– Engineering Materials
– Engineering Drawing
– Introduction to Information Systems and Network Engineering†
– Programming Languages for Information Systems and Network Engineering†

2.2 Major
2.2.1 Required Courses:

– Programming Language†
– Object-Oriented Programming Language†
– Data Structures and Algorithms†
– Operating Systems†
– Computer Networks†
– Computer Networks Laboratory†
– Fundamentals of Database Systems†
– Database System Laboratory†
– Software Engineering†
– Network Programming†
– Computer Network Design and Management†
– Information Systems†
– Network and Information Security†
– Information Systems and Network Engineering Laboratory I†
– Fundamentals of Data and Computer Communications†
– Web Programming Language†
– Information Systems and Network Engineering Laboratory II†
– Algorithms for Information Systems and Network Engineering
– Computer Architecture for Information Systems and Network Engineering†
– Data Centric Application Development†
– Data Warehousing and Business Intelligence for -Information Systems and Network Engineering†
– Platform Programming†
– Project Management for Information Systems and Network Engineering†
– Wireless and Broadband Computer Networks†
– Information Technology Service Management†
– Project Survey†
– Project†

2.2.2 Major Electives:

– Parallel Processing and Distributed Systems†
– Wireless Computer Network System†
– Broadband Communication Network†
– Advanced Database Systems†
– Data Mining for Computer Engineering†
– Neural Networks†
– Artificial Intelligence †
– Digital Image Processing†
– Introduction to Computational Intelligence for Computer Engineering†
– Computer Simulation Modeling and Analysis†
– Computer Graphics†
– System Analysis and Design for Computer Engineering†
– Robotics†
– Computer-Aided Manufacturing†
– Real-Time Computer Control†
– Advanced Information Systems and Network Technology†
– Information Systems and Network Engineering Training†
– Computer Network Traffic Analysis†
– Wireless Sensor Network†
– Peer-to-peer Systems†
– Introduction to Neuro-Fuzzy Systems†
– Mobile Application Development†
– Personal Software Process Improvement†
– Introduction to Human-Computer Interaction†
– Advanced Project Management for Information Systems and Network
Engineering†
– Risk Management in Software Project†
– Seminar†
– Selected Topics in Information Systems and Network Engineering†
– Selected Topics in Information Systems I†
– Selected Topics in Information Systems II†
– Selected Topics in Network Engineering I†
– Selected Topics in Network Engineering II†

หมายเหตุ: † วิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

แผนการศึกษา (Study Plan) แบบแผนผัง

แผนปกติ (Normal Track)Curriculum-Diagram-ISNE_3-3 NEW

แผนสหกิจ (Coop Track)Curriculum-Diagram-ISNE_4-4-NEW

แผนการศึกษา (Study Plan) แบบตาราง

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 Credits
001101 ENGL 101 Fundamental English 1 3
206161 MATH 161 Calculus for Engineering 1 3
207105 PHYS 105 Physics for Engineering and Agro-Industry Students I 3
259104 ENGR 104 Engineering Drawing 3
259191 ENGR 191 Student Quality Development through Activities 1 1
261102 CPE 102 Programming Language 3
269101 ISNE 101 Introduction to Information Systems and Network Engineering 3
(Total) 19
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 Credits
001102 ENGL 102 Reading and Writing in English 3
206162 MATH 162 Calculus for Engineering 2 3
261205 PHYS 205 Data Structures and Algorithms 3
269103 PHYS 103 Programming Languages for Information Systems and Network Engineering 3
269105 ISNE 105 Information Systems and Network Engineering Laboratory I 1
269130 ISNE 130 Fundamentals of Data and Computer Communications 3
GE Science & Mathematics 3
(Total) 19
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 Credits
001201 ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 3
261200 CPE 200 Object-Oriented Programming Language 3
255201 IE 201 Quantitative Analysis in Industrial Engineering 3
261335 CPE 335 Computer Networks 3
261336 CPE 336 Computer Networks Laboratory 1
269200 ISNE 200 Web Programming Language 3
269201 ISNE 201 Information Systems and Network Engineering Laboratory II 1
269202 ISNE 202 Algorithms for Information Systems and Network Engineering 3
(Total) 20
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 Credits
001225 ENGL 225 English in Science and Technology Context 3
259103 ENGR 103 Engineering Materials 3
261342 CPE 342 Fundamentals of Database Systems 3
261343 CPE 343 Database System Laboratory 1
261433 CPE 433 Network Programming 3
269210 ISNE 210 Computer Architecture for for Information Systems and Network Engineering 3
GE Humanities & Social Science 3
(Total) 19

แผนปกติ (Normal Track)

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 Credits
261305 CPE 305 Operating Systems 3
261434 CPE 434 Computer Network Design and Management 3
261361 CPE 361 Software Engineering 3
269340 ISNE 340 Data Centric Application Development 3
GE Humanities & Social Science 6
(Total) 18
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 Credits
259194 ENGR 194 Student Quality Development through Activities 4 1
261446 CPE 446 Information Systems 3
261447 CPE 447 Network and Information Security 3
269341 ISNE 341 Data Warehousing and Business Intelligence for Information Systems and Network Engineering 3
269360 ISNE 360 Platform Programming 3
269370 ISNE 370 Project Management for Information Systems and Network Engineering 3
Major Elective 3
GE Science & Mathematics 3
(Total) 22
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 Credits
269430 ISNE 430 Wireless and Broadband Computer Networks 3
269470 ISNE 470 Information Technology Service Management 3
269491 ISNE 491 Project Survey 1
Major Electives 6
Free Electives 3
(Total) 16
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 Credits
259192 ENGR 192 Student Quality Development through Activities 2 1
269492 ISNE 492 Project 3
Major Elective 3
Free Elective 3
(Total) 10

แผนสหกิจ (Coop Track)

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 Credits
261305 CPE 305 Operating Systems 3
261434 CPE 434 Computer Network Design and Management 3
261361 CPE 361 Software Engineering 3
269340 ISNE 340 Data Centric Application Development 3
GE Humanities & Social Science 6
Free Elective 3
(Total) 21
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 Credits
259194 ENGR 194 Student Quality Development through Activities 4 1
261446 CPE 446 Information Systems 3
261447 CPE 447 Network and Information Security 3
269341 ISNE 341 Data Warehousing and Business Intelligence for Information Systems and Network Engineering 3
269360 ISNE 360 Platform Programming 3
269370 ISNE 370 Project Management for Information Systems and Network Engineering 3
269491 ISNE 491 Project Survey 1
Major Electives 3
(Total) 20
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 Credits
259192 ENGR 192 Student Quality Development through Activities 2 1
269430 ISNE 430 Wireless and Broadband Computer Networks 3
269470 ISNE 470 Information Technology Service Management 3
269492 ISNE 492 Project 3
Major Electives 3
GE Science & Mathematics 3
Free Electives 3
(Total) 19
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 Credits
269495 ISNE 495 Cooperative Education 6
(Total) 6